Over Tienermoederfonds

Jonge moeders zijn niet zielig. Ze blinken vaak uit in doorzettingsvermogen, oplossingsgerichtheid en creativiteit. Ze weten in veel gevallen heel goed wat ze willen voor zichzelf en vooral: voor hun kind, mits ze daartoe op weg geholpen worden en ze een stabiele omgeving voor zichzelf en hun kind kunnen creëren. Het scheppen van die voorwaarden is soms wél een probleem.

Jonge, zwangere vrouwen krijgen niet zelden te maken met moeilijkheden rond financiën, huisvesting en sociaal netwerk. Vooral aan goede huisvesting blijkt een grote behoefte, al dan niet in combinatie met goede begeleiding. In veel gevallen ís er wel huisvesting mogelijk, maar is die onbetaalbaar voor de doelgroep. Soms wordt er dan ingetrokken bij familie, maar ook dat brengt nieuwe vragen met zich mee.

Wij willen daar iets aan doen. Daarom hebben we gekeken naar wat er nodig is om iets aan deze problematiek te doen, door jonge (aanstaande) moeders te ondersteunen in aansluiting op wat er al gedaan wordt. Daarvoor is met name geld nodig. Met uw bijdrage kunnen we tijdelijk en op maat helpen bij huisvesting, het kopen van de meest essentiële spullen en een goede start aan het ouderschap.

Met het oprichten van een tienermoederfonds en een daarvoor verantwoordelijke stichting, Stichting Tienermoederfonds Nederland, willen we vraag (nood van tienermoeders) en aanbod (financiële en materiële hulp) aan elkaar verbinden. Het fonds kan onmogelijk in alle behoeften van tienermoeders en andere jonge moeders voorzien, maar het is een aanzet om met name in de beginfase de meest essentiële nood te lenigen. Daarmee biedt het perspectief voor jonge moeders.

Onze missie

De stichting heeft als missie om jonge in Nederland verblijvende vrouwen in de leeftijd tot 23 jaar, die onbedoeld zwanger zijn geraakt financiële bijdragen te verstrekken tot het lenigen van hun urgente noden.

De stichting kan onmogelijk in alle behoeften van (aanstaande) tienermoeders en andere jonge moeders voorzien, maar is een aanzet om met name in de beginfase de meest essentiële nood te lenigen.

KOM IN ACTIE

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat tienermoeders in Nederland kunnen werken aan een toekomst. Een toekomst waarin tienermoeders ook nog hun doelen kunnen bereiken. Gewoon, zoals het hoort te zijn. Helpt u mee?

AANVRAAG INDIENEN

Het Tienermoederfonds biedt de financiële ondersteuning altijd in aansluiting op en na een verzoek van een maatschappelijk werker of een organisatie die hulp verleent aan tienermoeders zoals Siriz.